Regulamin serwisu Nastolandia.pl

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa „Usługi Premium SMS/MMS” (dalej „Usługa”) jest dostępna wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM zakupioną u jednego z polskich operatorów sieci GSM.

2. Dostawcą Premium Rate, opartych o technologię Short Message Service (SMS), Interactive Voice Response IVR), Wireless Application Protocol (WAP) jest Teleaudio DWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 81.

3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 • GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
 • Operator GSM – operator sieci GSM świadczący usługi GSM prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
 • MMS – (Multimedia Message Service) - usługa polegająca na przesyłaniu wiadomości multimedialnych zawierających tekst, grafikę, dźwięk między abonentami sieci komórkowych w standardzie GSM, której całkowita wielkość nie przekracza 100kb;
 • Serwis Multimedia Premium SMS/MMS – interaktywny serwis dedykowany dla osób pełnoletnich, dostępny dla użytkowników sieci GSM za pośrednictwem Premium SMS/MMS;
 • Premium SMS/MMS – skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości umożliwiający obciążenie konta abonenta (post-paid) lub użytkownika (pre-paid) sieci
  Operatora GSM dodatkową kwotą do zapłaty wynikającą z zamawianej usługi.
 • Usługa – produkty bądź usługi dedykowane na telefony komórkowe GSM, dostępne w serwisie Lesbolandia.pl, oferowane za pośrednictwem numerów specjalnych - Premium SMS/MMS;
 • link WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania elementu multimedialnego.

4. Każda osoba (dalej „Użytkownik”), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS/MMS Premium na którykolwiek z numerów Premium SMS/MMS przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

5. Organizatorem serwisu jest Pink Poland (właścicielem marki jest Polska Kompania Reklamowa z siedzibą 02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego53 )

§2. Korzystanie z Usługi

1. Z Usługi korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Użytkownik, przed przystąpieniem do korzystania z usługi zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o swojej pełnoletniości. W przypadku nie złożenia oświadczenia PINK POLAND zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od dostarczenia zamówionej Usługi.

2. Oświadczenie o pełnoletniości, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest złożyć, w zależności od rodzaju zamawianej Usługi, przed uzyskaniem dostępu do strony www., na której znajdują się elementy odpowiednie wyłącznie dla osób pełnoletnich, bądź przed pobraniem Usługi na telefon komórkowy poprzez WAP.

3. Użytkownik, który złoży oświadczenie o pełnoletniości bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za skutki podania danych niezgodnych z rzeczywistością.

4. Aby zamówić Usługę na telefon komórkowy za pośrednictwem Premium SMS/MMS należy wysłać na wskazany Premium SMS/MMS wiadomość o treści zamówienia podanej  w opisie produktu.

5. Koszt wysłania jednej wiadomości Premium SMS/MMS to, w zależności od numeru:

 • numer 74866 – cena 4 zł / 4,92 zł. z VAT
 • numer 79986 – cena 9 zł / 11,07 zł. z VAT
 • numer 92596 – cena 25 zł / 30,75 zł. z VAT

6. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów GSM.

7. Wiadomość Premium SMS/MMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.

8. W odpowiedzi na zamówienie Użytkownik, po złożeniu stosownego oświadczenia, o którym mowa 1-3 powyżej, otrzyma Usługę Dodaną do Usługi Premium SMS - Serwis Multimedialny, na który składają się komunikaty SMS/MMS zawierające:

a) produkt, produkty bądź zakładkę WAP do pobrania elementu lub elementów (w zależności od zamawianej treści),

b) komunikaty zawierające informację o aktualizacjach usług Lesbolandia.pl

9. Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatora GSM.

10. W przypadku wysłania Premium SMS/MMS o błędnej treści bądź na nieodpowiedni numer Premium SMS/MMS Użytkownik otrzyma od PINK POLAND komunikat SMS z informacją o błędzie.

11. Żadna informacja zamieszczona na stronach www/wap Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

12. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania otrzymanego Serwisu Multimedialnego tylko w zakresie użytku osobistego.

13. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie otrzymanych produktów jest zabronione.

14. Osoba rozpoczynająca korzystanie z Usługi wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywania w przyszłości od organizatora:

 • SMS zawierających oferty o tematyce erotycznej,
 • SMS marketingowych dotyczących towarów, lub Usług Organizatora, bądź innych podmiotów o tematyce innej niż erotyka.

§3. Odpowiedzialność

1. PINK POLAND oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.

2. PINK POLAND nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy.

3. PINK POLAND nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi oraz za opóźnienia w świadczeniu Usługi spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności takie zdarzenia jak: strajki, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, TeleAudio uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.

4. Niezależnie od powyższych ustaleń PINK POLAND ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, PINK POLAND nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

5. Zabrania się korzystania z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

6. Użytkownik, korzystając z Usługi, w szczególności umożliwiającej wykorzystanie /przesyłanie na telefon GSM własnych treści (elementów multimedialnych jak m.in.: grafika, dzwonek, film i innych elementów pochodzących od użytkownika lub innych źródeł poza PINK POLAND), gwarantuje, że treści te nie będą naruszały obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, nie będą godziły w dobre obyczaje ani naruszały czyjejś godności. W niniejszym zakresie Użytkownik serwisu przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność.

7. PINK POLAND zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Usługi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, dobrych obyczajów czy naruszenia czyjejś godności, PINK POLAND nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

§4. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usługi przesyłać na adres e-mail: kontakt@sexpark.pl, bądź pisemnie na adres PINK POLAND.

2. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego powyżej, a także w formie innej niż wymagana nie będą uwzględniane.

3. Reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

4. Reklamacje rozpatrywane są przez PINK POLAND w terminie do 30 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego, w którym PINK POLAND otrzymał reklamację.

5. W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, PINK POLAND poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres wskazany uprzednio przez Użytkownika.

§ 5. Dane osobowe

1. W związku z funkcjonowaniem Usługi PINK POLAND utrzymuje w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS na numer Premium SMS/MMS. Numer telefonu komórkowego Użytkownika jest niezbędny w celu komunikacji z Użytkownikiem w szczególności przy realizacji usługi w zakresie o którym mowa w §2 ust. 8, i zachowywany jest przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa. PINK POLAND nie posiada dostępu do innych danych osobowych Użytkowników.

2. W przypadku, jeśli Użytkownik poda PINK POLAND w związku ze skorzystaniem z Serwisu dane o charakterze danych osobowych, dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Podanie przez Użytkownika wszelkich danych ma charakter dobrowolny. Podając swoje dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Użytkownicy mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników, którzy złożyli reklamacje są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ich obsługi i prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem zgłaszającym reklamację. Korespondencja jest przechowywana przez okres określony przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem komunikatów SMS/MMS będących elementem realizacji Usługi, opisanych w §2 ust. 8 powyżej, winien wysłać email na adres - reklamacje@teleaudio.pl, bądź na adres Organizatora . W takiej sytuacji PINK POLAND powstrzyma się od wysyłania komunikatów, chyba że Użytkownik ponownie przystąpi do korzystania z Usługi.

§6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

3. PINK POLAND zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.sexpark.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

Regulamin